REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO

§ 1 Definicje

Gość – Klient niezarejestrowany

Klient – podmiot, z którym zgodnie z przepisami prawa oraz Regulaminem Sklepu Internetowego może zostać zawarta umowa sprzedaży, oraz na rzecz którego jest możliwe świadczenie usług drogą elektroniczną.

Konsument – osoba fizyczna dokonująca z przedsiębiorcą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konto – funkcjonalność Sklepu Internetowego oznaczona indywidualną nazwą i zabezpieczona hasłem podanym przez Klienta, zawierająca zbiór zasobów w systemie teleinformatycznym Sprzedawcy, w którym gromadzone są dane Klienta, w tym informacje o złożonych Zamówieniach.

Produkt – Towar prezentowany w Sklepie Internetowym.

Przedsiębiorca - osoba fizyczna, osoba prawna i jednostka organizacyjna, o której mowa w art. 331 § 1 kodeksu cywilnego (niebędąca osobą prawną, której ustawa przyznaje zdolność prawną), prowadząca we własnym imieniu działalność gospodarczą lub zawodową.

Przedsiębiorca na prawach konsumenta - osoba fizyczna zawierająca umowę bezpośrednio związaną z jej działalnością gospodarczą, gdy z treści tej umowy wynika, że nie ma ona dla tej osoby charakteru zawodowego

Koszt wysyłki – koszt Dostawy zgodnie z cennikiem przedstawionym każdorazowo przy zakupie produktów jeszcze przed zapłatą za Produkt.

Koszyk – oprogramowanie umożliwiające Klientowi agregację wybranych Produktów przed ich zakupem oraz przeliczanie ich wartości. Podczas wyboru Produktów, Klient może dowolnie zarządzać zawartością Koszyka poprzez dodawanie do niego lub usuwanie z niego Produktów.

Regulamin Sklepu Internetowego (Regulamin) – niniejszy regulamin.

Sklep Internetowy – strona internetowa pod adresem www.muscle-clinic.pl poprzez, którą Sprzedawca prezentuje Produkty i ich ceny. Prezentowanie Produktów w Sklepie Internetowym stanowi zaproszenie do zawarcia umowy. Jeżeli Klient jest zainteresowany zawarciem Umowy Sprzedaży ma możliwość złożenia oferty nabycia Produktów (Zamówienia). W tym celu Sprzedawca udostępnia Klientowi odpowiednie narzędzia systemowe na zasadach określonych w Regulaminie.

Sprzedawca/Usługodawca - Centrum Odżywek i Suplementów Fit Aktiv z siedzibą w Warszawie, ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa NIP: 522-243-92-59, tel: _____________

Towar - rzecz ruchoma z wyłączeniem towarów z elementami cyfrowymi oraz nośników treści cyfrowej.

Zamówienie - oświadczenie woli złożone przez Klienta, zmierzające do zawarcia Umowy sprzedaży na odległość.

Umowa Sprzedaży – umowa sprzedaży Produktów z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość. 

§1 - Postanowienia ogólne

 1. Sklep internetowy prowadzi sprzedaż detaliczną za pośrednictwem Internetu, na podstawie niniejszego Regulaminu.

 2. Warunkiem zawarcia Umowy Sprzedaży jest akceptacja Regulaminu przez Klienta.

 3. Ceny podane w Sklepie są cenami brutto (zawierają podatek VAT) i nie zawierają Kosztu Dostawy. 

§2 - Zamówienie

 1. W celu złożenia Zamówienia należy wybrać dostępny Produkt (jeżeli są dostępne warianty smakowe, również smak) i kliknąć „Dodaj do koszyka”.

 2. Po kliknięciu „Dodaj do koszyka” Klient może wybrać opcję „Kontynuuj zakupy” lub „Przejdź do realizacji zamówienia”. W przypadku wybrania opcji „Przejdź do realizacji zamówienia” Klient zostaje przekierowany do „Koszyka” gdzie znajduje się lista produktów dodanych do „Koszyka” oraz ich cena. Teraz Klient poprzez kliknięcie w pole „Finalizacja zamówienia (checkout)” wypełnia pole „Adres”, wybiera „Sposób dostawy”, a następnie „Płatność”.

 3. W ten sposób Sprzedawca otrzymuje Zamówienie, które jest złożeniem przez Klienta wiążącej oferty zakupu Produktów z „Koszyka”.

 4. W momencie, gdy Sprzedawca zatwierdzi otrzymane Zamówienie (i tym samym przyjmie ofertę) zostaje zawarta Umowa Sprzedaży. Zatwierdzenie Zamówienia zostanie wysłane przez Sprzedawcę na podany przez Klienta w trakcie rejestracji Konta lub składania Zamówienia jako Gość adres e-mail. Jeszcze przed zatwierdzeniem Zamówienia Klient otrzyma potwierdzenie, że Zamówienie dotarło do Sprzedawcy, co nie oznacza jego zatwierdzenia i zawarcia Umowy Sprzedaży.

 5. W wyjątkowych sytuacjach może okazać się, że Produkt z przyczyn wcześniej nieprzewidzianych jest niedostępny, np. gdy nastąpi błąd techniczny, lub ostatni dostępny Produkt na magazynie jest uszkodzony. W takiej sytuacji Sprzedawca nie zatwierdzi Zamówienia i skontaktuje się z Klientem. Na tym etapie możliwa jest modyfikacja Zamówienia przez Klienta. Jednak, jeżeli w przeciągu 3 dni roboczych od dnia złożenia Zamówienia Sprzedawcy i Klientowi nie uda się znaleźć wspólnego rozwiązania, lub Sprzedawcy nie uda się skontaktować z Klientem - Umowa Sprzedaży nie zostanie zawarta, zaś Klient otrzyma e-mail z potwierdzeniem anulowania Zamówienia. Jeżeli Klient wpłacił już środki to zostaną one niezwłocznie mu zwrócone przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Klient.

 6. Zamówienie może zostać złożone, zarówno poprzez Klienta posiadającego Konto, jak również jako Gość.

§3 – Płatności

 1. Klient ma do wyboru następujące metody płatności:

 1. gotówką przy odbiorze

 2. za pośrednictwem serwisu PayPal

 3. za pośrednictwem serwisu Przelewy24

 1. 2. Ceny przesyłek określone są w cenniku dostawy oraz w trakcie składania Zamówienia.

§4 - Dostawa

 1. Kupione Produkty dostarczane są za pośrednictwem firmy kurierskiej lub udostępniane do odbioru przez Klienta w siedzibie firmy. Dostępne formy dostawy, Koszt Dostawy oraz informacja o terminie dostawy lub odbioru podane są w trakcie składania zamówienia oraz w zakładce „Dostawy” znajdującej się na stronie Sklepu Internetowego.

 2. W przypadku płatności w inny sposób niż za pobraniem, termin wysyłki wydłuża się o okres pomiędzy złożeniem zamówienia, a datą zaksięgowania należności na rachunku bankowym Sklepu Internetowego.

 3. Zamówienia złożone po godzinie 15:00 wysyłane są następnego dnia roboczego, z wyjątkiem sytuacji, gdy nie dojdzie do zawarcia Umowy Sprzedaży.

 4. W przypadku konsumenckiego zakupu na odległość Sprzedawca zawsze ponosi ryzyko przypadkowego uszkodzenia lub utraty rzeczy w transporcie. Jeżeli zamówione produkty zostaną dostarczone z oczywistymi uszkodzeniami, powstałymi w czasie transportu, zwracamy się z prośbą o możliwie jak najszybsze zgłoszenie takiej wady u firmy kurierskiej i kontakt z nami.

§5 - Reklamacje

 1. W przypadku braku zgodności Towaru z umową Klientowi będącemu Konsumentem przysługują prawa określone w rozdziale 5a ustawy o prawach konsumenta. Powyższe postanowienia dotyczące Konsumenta stosuję się także do przedsiębiorcy na prawach Konsumenta.

 2. Sprzedawca ponosi odpowiedzialność za brak zgodności Produktu z umową istniejący w chwili jego dostarczenia w ciągu dwóch lat od tej chwili, chyba że termin przydatności jest dłuższy.

 3. Konsument może żądać naprawy lub wymiany Towaru.

 4. Sprzedawca może dokonać wymiany, gdy Konsument żąda naprawy lub Sprzedawca może dokonać naprawy, gdy Konsument żąda wymiany, jeżeli doprowadzenie do zgodności Towaru z umową w sposób wybrany przez Konsumenta jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy. Jeżeli naprawa i wymiana są niemożliwe lub wymagałyby nadmiernych kosztów dla Sprzedawcy może on odmówić doprowadzenia Towaru do zgodności z umową.

 5. Sprzedawca dokonuje naprawy lub wymiany w rozsądnym czasie od chwili, w której Sprzedawca został poinformowany przez Konsumenta o braku zgodności z umową, i bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta, uwzględniając specyfikę Towaru oraz cel, w jakim Konsument go nabył.

 6. Konsument w celu skorzystania ze swoich uprawnień udostępnia Sprzedawcy Towar podlegający naprawie lub wymianie. Sprzedawca odbiera Towar na swój koszt.

 7. Konsumentowi przysługuje również prawo do złożenia oświadczenie o obniżeniu ceny albo odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeżeli Towar jest niegodny z umową, gdy

a) Sprzedawca odmówił doprowadzenia Towaru do zgodności z umową;

b) Sprzedawca nie doprowadził Towaru do zgodności z umową;

c) brak zgodności Towaru z umową występuje nadal, pomimo że Sprzedawca próbował doprowadzić Towar do zgodności z umową;

d) brak zgodności Towaru z umową jest na tyle istotny, że uzasadnia natychmiastowe obniżenie ceny albo odstąpienie od Umowy Sprzedaży;

e) z oświadczenia Sprzedawcy lub okoliczności wyraźnie wynika, że nie doprowadzi on Towaru do zgodności z umową w rozsądnym czasie lub bez nadmiernych niedogodności dla Konsumenta.

 1. Obniżona cena musi pozostawać w takiej proporcji do ceny wynikającej z Umowy Sprzedaży, w jakiej wartość Towaru niezgodnego z umową pozostaje do wartości Towaru zgodnego z Umową Sprzedaży. Zwrot należności powstałej wskutek skorzystania z prawa obniżenia ceny następuje nie później niż w terminie 14 dni o dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o obniżeniu ceny.

 2. Sprzedawca może nie przyjąć oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży, jeśli wykaże, że brak zgodności Towaru z umową jest nieistotny.

 3. W razie odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument niezwłocznie zwraca Produkt Sprzedawcy na jego koszt. Sprzedawca zwraca cenę niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania Produktu lub dowodu jego odesłania.

 4. Jeżeli brak zgodności z umową dotyczy jedynie niektórych Produktów dostarczonych na podstawie umowy Konsument może odstąpić od umowy jedynie w odniesieniu do tych Produktów, a także w odniesieniu do innych Produktów nabytych przez Konsumenta wraz z Produktami niezgodnymi z umową, jeżeli nie można rozsądnie oczekiwać, aby Konsument zgodził się zatrzymać wyłącznie Produkty zgodne z Umową Sprzedaży.

 5. Sprzedawca dokonuje zwrotu ceny przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 6. Wszelkie reklamacje związane z Towarem lub realizacją Umowy sprzedaży Konsument może składać w dowolnej formie. Sprzedawca preferuje formę elektroniczną poprzez przesłanie reklamacji na adres e-mail: Sklepu sklep@muscleclinic.pl lub telefonicznie pod numer telefonu: __________

 7. Konsument może wybrać również inne formy złożenia reklamacji np. w siedzibie firmy (ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa) lub w formie pisemnej przesyłką wysłaną na adres siedziby Sprzedawcy.

 8. Sprzedawca nie ponosi odpowiedzialności za brak zgodności Towaru z umową, jeżeli Konsument, najpóźniej w chwili zawarcia umowy, został wyraźnie poinformowany, że konkretna cecha Towaru odbiega od wymogów zgodności z umową oraz wyraźnie i odrębnie zaakceptował brak konkretnej cechy Towaru.

 9. Sprzedawca ustosunkuje się do reklamacji w ciągu 14 dni od dnia jej otrzymania.

 10. W przypadku Umowy Sprzedaży zawieranej z Przedsiębiorcą, z wyjątkiem przedsiębiorcy na prawach konsumenta, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu cywilnego, odpowiedzialność Sklepu Internetowego z tytułu rękojmi za wady zostaje wyłączona.

§6 - Odstąpienie od umowy / Prawo odstąpienia od umowy

 1. Konsument, który w Sklepie Internetowym zawarł Umowę Sprzedaży może od niej odstąpić w terminie 14 dni bez podawania przyczyny i bez ponoszenia kosztów, z wyjątkiem bezpośrednich kosztów zwrotu Towaru, chyba że Sprzedawca zgodził się je ponieść lub nie poinformował Konsumenta o konieczności poniesienia tych kosztów. Jeżeli Konsument wybrał sposób dostarczenia Towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sprzedawcę, Sprzedawca nie jest zobowiązany do zwrotu Konsumentowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów.

 2. W celu skorzystania z uprawnienia do odstąpienia od Umowy Sprzedaży Konsument może wysłać oświadczenie o odstąpieniu na adres: Centrum Odżywek i Suplementów Fit Akiv ul. Jana Pawła II 22, 00-133 Warszawa.

 3. Konsument może również wypełnić i przesłać formularz odstąpienia od Umowy Sprzedaży lub jakiekolwiek inne jednoznaczne oświadczenie drogą elektroniczną na adres e-mail znajdujący się Stronie Internetowej Sklepu sklep@muscleclinic.pl.

 4. Jeżeli Klient skorzysta z tej możliwości, prześlemy niezwłocznie potwierdzenie otrzymania informacji o odstąpieniu od umowy pocztą elektroniczną.

 5. Konsument może skorzystać ze wzoru formularza odstąpienia od umowy, jednak nie jest to obowiązkowe. Wzór formularza znajduje się w załączniku nr 1 do Regulaminu.

 6. Do zachowania terminu wystarczy wysłanie oświadczenia przed jego upływem.

 7. Bieg terminu do odstąpienia od Umowy sprzedaży rozpoczyna się dla Umowy Sprzedaży od objęcia Produktu w posiadanie przez Konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik, a w przypadku, gdy Umowa Sprzedaży obejmuje wiele Produktów, które są dostarczane osobno, partiami lub w częściach, od objęcia w posiadanie ostatniego Produktu, partii lub części, zaś dla pozostałych umów – od dnia ich zawarcia.

 8. W przypadku odstąpienia od Umowy Sprzedaży uważa się ją za niezawartą. Jeżeli Konsument złożył oświadczenie o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zanim Sprzedawca przyjął jego ofertę, oferta przestaje wiązać.

 9. Sprzedawca niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania oświadczenia Konsumenta o odstąpieniu od Umowy Sprzedaży zwróci Konsumentowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Produktu (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Konsumenta sposobu dostarczenia rzeczy innego niż najtańszy).

 10. Sprzedawca dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty jakiego użył Konsument, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami.

 11. Jeżeli Sprzedawca nie zaproponował, że sam odbierze Produkt, może wstrzymać się ze zwrotem płatności otrzymanych od Konsumenta do chwili otrzymania Produktu lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jego odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

 12. Konsument ma obowiązek zwrócić Produkt Sprzedawcy lub przekazać go osobie upoważnionej przez Sprzedawcę do odbioru niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od Umowy Sprzedaży, chyba że Usługodawca zaproponował, że sam odbierze Produkt. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie Produktu przed jego upływem.

 13. Produkt lub Produkty powinny być zwrócone na adres: Centrum Odżywek i Suplementów Fit Aktiv, ul. Bruzdowa 20B, 02-994 Warszawa.

 14. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości Produktu będące wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania Produktu, chyba że Sprzedawca nie poinformował Konsumenta o prawie odstąpienia od Umowy sprzedaży zgodnie z Ustawą.

 15. Prawo odstąpienia od Umowy sprzedaży lub umowy nie przysługuje Konsumentowi w odniesieniu do umowy, w której przedmiotem świadczenia jest Produkt ulegający szybkiemu zepsuciu lub mający krótki termin przydatności do użycia lub w której przedmiotem świadczenia jest Produkt dostarczany w zapieczętowanym opakowaniu, którego po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu.

 16. Uprawnienie Konsumenta do odstąpienia od Umowy stosuje się również do Przedsiębiorców na prawach konsumenta.

§ 7 Ochrona prywatności

 1. Składając zamówienie Klient wyraża zgodę na przetwarzanie jego danych osobowych wyłącznie w celu realizacji zamówienia.

 2. Klient może również wyrazić odrębną zgodę na otrzymywanie od Sklepu materiałów reklamowo - promocyjnych, w tym biuletynu handlowego.

 3. Klient ma prawo: dostępu do swoich danych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz przenoszenia, sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także złożenia skargi dotyczącej przetwarzania danych. Więcej informacji o ochronie danych osobowych w Sklepie Internetowym można znaleźć na [link]

§ 8 Usługi świadczone drogą elektroniczną

 1. Sprzedawca świadczy za pośrednictwem Sklepu Internetowego następujące Usługi elektroniczne:

a) Umożliwienie złożenia Zamówienia w Sklepie. 

b) Udostępnianie regulaminu, Koszyka, oferty Sklepu i Polityki prywatności.

c) Prowadzenie Konta w Sklepie.

 1. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na umożliwieniu złożenia Zamówienia za pośrednictwem Koszyka w Sklepie zawierana jest na czas oznaczony i ulega rozwiązaniu z chwilą złożenia Zamówienia.

 2. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej polegającej na prowadzeniu Konta w Sklepie zawierana jest na czas nieoznaczony. Umowa ta zostaje zawarta z chwilą skutecznego podania i zatwierdzenia przez Usługobiorcę swojego adresu poczty elektronicznej.

 3. Umowa o świadczenie Usługi elektronicznej dostępu do regulaminu, Koszyka, oferty Sklepu internetowego i Polityki prywatności zostaje zawarta z chwilą, gdy Klient wyświetli stronę internetową Sklepu i zawierana jest na czas przeglądania strony tj. do czasu jej zamknięcia.

 1. Wymagania techniczne niezbędne do korzystania ze Sklepu Internetowego:

 2. Komputer z dostępem do Internetu.

 3. Dostęp do poczty elektronicznej.

 4. Przeglądarka internetowa: Mozilla Firefox w wersji 3.5 i wyższej; Internet Explorer w wersji 8.0 i wyższej; Opera w wersji 10 i wyższej; Google Chrome w wersji 10 i wyższej, Safari.

 5. Włączenie w przeglądarce internetowej Cookies.

 1. Klienci zobowiązani są do korzystania ze sklepu internetowego w sposób zgodny z prawem i dobrymi obyczajami. Wszystkich użytkowników obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.

 2. Podejmujemy wszelkie niezbędne działania w celu zapewnienia w pełni poprawnego działania serwisu i interfejsu naszego sklepu internetowego w zakresie jaki wynika z aktualnej wiedzy technicznej i zobowiązujemy się usunąć w rozsądnym terminie wszelkie zgłoszone przez użytkowników nieprawidłowości i problemy techniczne. Powyższe dotyczy również możliwości zapisania się do newslettera lub opcjonalnej możliwości założenia konta klienta – jeżeli usługi te są świadczone w ramach naszego sklepu. O wszelkich wykrytych nieprawidłowościach lub przerwach w funkcjonowaniu serwisu i usług naszego sklepu internetowego mogą nas Państwo powiadomić za pośrednictwem danych kontaktowych wskazanych w punkcie powyżej. W reklamacji dotyczącej nieprawidłowości związanych z technicznym funkcjonowaniem serwisu Sklepu Internetowego prosimy o wskazanie rodzaju oraz daty wystąpienia nieprawidłowości.

§ 9. Pozasądowe rozwiązywanie sporów

Informujemy, że Konsumentom przysługuje możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl w zakładce „Polubowne rozwiązywanie sporów konsumenckich”.

Podmiotem uprawnionym do pozasądowego rozwiązywania sporów między naszym przedsiębiorstwem, a Konsumentem jest: Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Warszawie ul. Sienkiewicza 3 ,00-015 Warszawa. http://www.wiih.org.pl

Ponadto pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr Konsumenci mają dostęp do internetowej platformy rozstrzygania sporów konsumenckich (tzw. platforma ODR). Platforma ODR stanowi wielojęzyczną, interaktywną stronę internetową dla obsługi Konsumentów i przedsiębiorców dążących do pozasądowego rozstrzygnięcia sporów wynikających z zawarcia na odległość umowy sprzedaży lub umowy o świadczenie usług. Skorzystanie z ww. pozasądowych sposobów dochodzenia roszczeń i rozstrzygania sporów jest dobrowolne i może mieć miejsce wyłącznie, gdy obie strony sporu (Konsument i sprzedawca) wyrażą na to zgodę.§10 - Własność intelektualna

Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.

§11 – Postanowienia końcowe

 1. Regulamin wchodzi w życie z dniem publikacji na stronie internetowej Sklepu Internetowego.

 2. Do umów zawartych przed wejściem niniejszego regulaminu w życie stosuje się postanowienia regulaminu obowiązującego w dniu zawarcia umowy.

 3. Sądem właściwym dla rozstrzygania sporów z Konsumentami jest sąd właściwy miejscowo według obowiązujących przepisów Kodeksu postępowania cywilnego.

 4. Rozstrzyganie ewentualnych sporów powstałych pomiędzy Sprzedawcą a Przedsiębiorcą zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedawcy.

 5. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy obowiązującego prawa, a w szczególności przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (DZ. U. z 2014 r., poz. 827). W przypadku jakichkolwiek sprzeczności niniejszego Regulaminu z prawami Klientów i postanowieniami wynikającymi z powszechnie obowiązujących przepisów, zastosowanie znajdują powszechnie obowiązujące przepisy prawa polskiego.