W związku z rozpoczęciem obowiązywania od 25 maja 2018 r. Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej zwane „RODO”), chcielibyśmy poinformować Cię o przetwarzaniu Twoich danych oraz na jakich zasadach to następuje od 25 maja 2018 r.
Poniżej znajdują się informacje dotyczące przetwarzanych danych oraz zasadach ich przetwarzania.
1. ADMINISTRATOR DANYCH

Administratorem Twoich danych jest Centrum Odżywek i Suplementów FitAktiv Gerard Krawczyk, ul. Wawelska 5, 02-034 Warszawa (dalej zwany „FitAktiv”)
2. ZBIERANE I PRZETWARZANE DANE

Dane, które są zbierane i przetwarzane są to dane, które są zbierane w ramach korzystania przez Ciebie z naszych usług – czyli między innymi ich przechowywanie czy analizowanie na potrzeby świadczenia Ci usługi.
Są to w szczególności dane niezbędne przy rejestracji przeglądaniu lub zamawianiu produktów, w tym bez rejestracji, oraz wykonywanie szeregu innych, związanych z powyższym działań w związku z korzystaniem przez Klientów (Ciebie) z usług oferowanych przez niniejszy sklep internetowy.
Zgodnie z obowiązującym prawem Twoje dane, pozyskane w niniejszym sklepie, mamy uprawnienie przekazywać podmiotom przetwarzającym je na nasze zlecenie, np. agencjom marketingowym, podwykonawcom naszych usług, w tym firmie kurierskiej, jak również podmiotom uprawnionym do uzyskania danych na podstawie obowiązującego prawa (np. sądom) – jedynie w oparciu o konkretną podstawę prawną.
JAKIE DANE ZBIERAMY PRZY TWORZENIU KONTA ORAZ ROBIENIU ZAKUPÓW PO UTWORZENIU KONTA I REJESTRACJI
Imię, nazwisko, adres zamieszkania i korespondencyjny, numer telefonu, adres IP. Dane te są powiązane z historią zakupów w sklepie. Przechowujemy je tak długo jak masz u nas konto. Dane te są przechowywane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz przepisów dotyczących sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorcy.

JAKIE DANE ZBIERAMY PRZY ZAKUPACH DOKONYWANYCH BEZ TWORZENIA KONTA
Adres kupującego i ew. adres korespondencyjny. Przechowujemy te dane na czas realizacji zamówienia oraz czas potrzebny do ew. zwrotu towaru. Dodatkowo jeśli wyraziłeś zgodę na otrzymywanie newslettera to przechowujemy Twoje dane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze. Dane te są przechowywane na podstawie wyrażonej przez Ciebie zgody oraz przepisów dotyczących sprzedaży poza siedzibą przedsiębiorcy.
JAKIE DANE ZBIERAMY PRZY ODWIEDZANIU SKLEPU BEZ ZAKUPÓW I TWORZENIA KONTA (dane gromadzone przez stronę www)
Anonimowe dane statystyczne, adres IP, ścieżka jaką poruszasz się po sklepie, używana przeglądarka, system operacyjny, rozdzielczość ekranu, rodzaj urządzenia (mobilne, lub stacjonarne) – żadnej z tych informacji nie możemy i nie mamy jak połączyć z konkretną osobą. Dane będą przetwarzane do czasu, w którym ustanie cel, dla którego zostały zebrane lub sprzeciwu co do przetwarzania danych osoby, której dane dotyczą, w zależności, co nastąpi pierwsze.

Ponadto W celach niezbędnych do rozliczenia transakcji będziemy przechowywać dane przez okres, w którym Administrator obowiązany jest do zachowania danych i/lub dokumentów je zawierających w celu udokumentowania spełnienia wymagań prawnych, w tym umożliwienia kontroli ich spełnienia przez organy publiczne, jak również z uwagi na obowiązki, które nakłada na Administratora obowiązujące prawo dotyczące transakcji handlowych oraz dokumentów rozliczeniowych z nią związanych.
W związku z możliwością kontaktu przez Ciebie na podany adres email przechowujemy tam dane, które nam w nim przekażesz na okres do 10 lat. Dane te są przetrzymywane w celu odpowiedzi na zadane pytanie, rozpatrzenia reklamacji, skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, jak również w celu świadczenia innej usługi, w celu której został przesłany do nas przez Ciebie email. Wysłanie takiego emaila, jest jednoznaczne ze zgodą na przetwarzanie podanych w nim podanych.
UWAGA! Nie przechowujemy danych newralgicznych (m.in. danych odnośnie dolegliwości zdrowotnych nadawcy), email zawierający przedmiotowe dane zostanie niezwłocznie usunięty z naszego serwera.
Podanie przez Ciebie danych w celu zakupu towarów jest niezbędne do przeprowadzenia z Tobą transakcji kupna-sprzedaży, jeżeli z jakiegoś powodu nie podasz tych danych osobowych, niestety nie będziemy mogli zawrzeć z Tobą umowy. Gdy wymagają tego przepisy prawa, możemy wymagać od Ciebie podania innych danych niezbędnych np. ze względów rachunkowych lub podatkowych. W pozostałym zakresie podanie Twoich danych jest dobrowolne.
3. BEZPIECZEŃSTWO DANYCH

Wszelkie zebrane przez nas dane są chronione i zabezpieczone zgodnie z użyciem racjonalnych środków technicznych i organizacyjnych, jak również procedur w celu zabezpieczenia danych przed dostępem osób nieupoważnionych lub nieupoważnionym wykorzystaniem przekazanych nam danych.
JAK MOŻESZ ZARZĄDZAĆ SWOIMI DANYMI?
Masz następujące prawa w stosunku do swoich danych, które zostały nam przekazane:
- prawo dostępu;
- prawo sprostowania Twoich danych – gdy Twoje dane są nieprawidłowe;
- prawo usunięcia Twoich danych – gdy cofniesz zgodę na ich przetwarzanie, gdy zgłosisz sprzeciw co do ich przetwarzania, gdy będą one przetwarzane niezgodnie z obowiązującym prawem, gdy Twoje dane powinny być usunięte zgodnie z obowiązkiem wynikającym z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku;
- prawo ograniczenia przetwarzania Twoich danych – gdy Twoje dane są nieprawidłowe, na okres weryfikacji Twoich danych; gdy Twoje dane będą wykorzystywane przez nas w sposób niezgodny z prawem, ale nie będziesz chciał ich usunięcia; gdy Twoje dane nie będą nam już potrzebna, zaś nie będziesz chciał ich usunięcia z uwagi na dochodzenie swoich roszczeń i/lub obronę Twoich praw; gdy wniesiesz sprzeciw, do czasu zakończenia postępowania odnośnie ustalenia czy prawnie uzasadnione podstawy po naszej stronie są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
- prawo do ich przenoszenia ;
- prawo niepodlegania zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym marketingowi bezpośredniemu (m.in. profilowaniu);
- prawo do wniesienia sprzeciwu – gdy ich przetwarzanie odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu lub dla celów statystycznych, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w jakiej się znalazłeś, w tym profilowania, jak również w dowolnym momencie jeżeli dane osobowe są przetwarzane na potrzeby marketingu bezpośredniego.
 
W celu skorzystania z powyższych uprawnień prosimy o kontakt na adres email: admin@muscleclinic.pl
PODSTAWY PRAWNE PRZETWARZANIA TWOICH DANYCH

Przetwarzanie Twoich danych musi być oparte na obowiązującej podstawie prawnej. Przetwarzamy Twoje dane gdyż są to transakcje dokonywane za pośrednictwem niniejszego sklepu internetowego po uprzedniej rejestracji i założeniu konta, jak również do transakcji bez uprzedniej rejestracji i założenia konta.
Podstawą prawną dla pomiarów statystycznych i marketingu własnego Administratora jest uzasadniony interes administratora.

UPRAWNIENIE DO WNIESIENIA SKARGI

Jesteś uprawniony do wniesienia skargi w związku z przetwarzaniem przez nas Twoich danych osobowych do Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych, ul. Stawki 2,
00-193 Warszawa.
Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych – jest organem nadzorczym w stosunku do Administratora.